RekryteringsPROCESS

Behovsanalys & Kravspecifikation

Kund specificerar kompetensbehovet i en kravprofil som sedan är grunden i rekryteringsprocessen.

Annonsering och sökning

Utifrån den unika tjänsten och behovet görs ett noggrant urval av relevanta annonseringskanaler i kombination med search i nätverket.

Matchning och urval

Behov och profiler matchas utifrån kravprofilen.

Intervjuer

Först sker en kortare telefonavstämning och därefter en personlig intervju med kandidat.

Kandidatpresentation

NOFT presenterar tre kandidater till kund som uppfyller kraven i kravspecifikationen. Därefter genomförs personlighetstest och referenstagning på slutkandidat.

Val av medarbetare

Kund väljer vilken av kandidaterna som man önskar anställa och skriver anställningsavtal.

Uppföljning och utvärdering

NOFT har kontinuerliga avstämningar med kund och kandidat och efter sex månader sker en individuell uppföljning med kandidat.